Financovanie

V rámci našich služieb a starostlivosti o našich zákazníkov poskytujeme široké portfólio financovania vášho projektu.
Steroids in WWE alpha pharma steroids australia don’t trust big pharma
Nevyhnutným aspektom úspešnej realizácie obnovy vašeho bytového domu je váš finančný stav. Preto pred začatím akejkoľvek rekonštrukcie treba dobre analyzovať  vaše finančné zdroje,ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín

-fond prevádzky, údržby a opráv

-stavebné sporenie,dotacie od štátu

Najednoduchším spôsobom je financovanie projektu z vlastných zdrojov a to fond prevádzky, údržby a opráv. Ten však z pravidla  nepostačuje na rekonštrukcie väčšieho rozsahu napr. (zateplovanie,oprava strechy).Preto čo raz častejšie  sa využíva kombinácia vlastných a cudzích zdrojov Existujú pritom viaceré možnosti prefinancovania rekonštrukcie

-Štátny fond rozvoja bývania(ŠFRB)

-Dotácie na odstránenie systémových porúch

-Bankové úvery

Pre zlepšenie komfortu a starostlivosti o našich zákazníkov naša spoločnosť ponuka bezúročné spolufinancovanie. Toto spolufinancovanie sa týka menších  rekonštrukcii bytových domov. Jednotlivé spôsoby financovania  sú závislé od konkrétneho  bytového domu.

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania je účelový štátny fond určený na financovanie výstavby nových bytov a na zveľaďovanie existujúceho bytového fondu. Podmienky a výšku poskytovania finančných prostriedkov z fondu určuje zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len ”ŠFRB”) v znení neskorších predpisov.

Bankové úverové produkty

Banky ale  aj stavebné sporiteľne ponúkajú na obnovu bytového fondu úverové produkty, ktoré sú často porovnateľné s hypotékou. Minimálna výška úveru, ktorú možno získať z banky na obnovu bytového domu, je približne 6638 €. Lehota splatnosti sa štandardne pohybuje v rozmedzí  10, 15 až 20 rokov.

Dotácie od štátu

Jednou z možností, ako získať časť finančných prostriedkov na obnovu bytových domov z verejných zdrojov, sú štátne dotácie. Predmetom programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je spolufinancovanie odstraňovania systémových porúch bytových domov postavených panelovou technológiou. Ide o poruchy obvodových plášťov, obkladových dielcov štítových stien či stykov panelov, ako aj vystupujúcich konštrukcií schodísk lodžií a balkónov a pod